Calendar

 

Giờ thăm viếng Tổ Đình vào ngày Thứ Bảy 12 giờ trưa tới 3 chiều.  Ngoài giờ này, xin liên lạc (206) 779-6875 để hẹn giờ khác.

 

Regular visiting hours are Saturdays from 12pm-3pm.  If you’d like to visit on another day, please call (206) 779-6875.