Hình Ảnh Lễ Húy Nhật Trần Hưng Đạo 2016

Dâng Lễ Vật 1 e ĐQH e Đọc Văn tế e Đốt Văn Chúc ĐMH e THVăn e THD 09182016-8015 THD 09182016-8008 THD 09182016-7998 THD 09182016-7980 THD 09182016-7970 THD 09182016-7968 THD 09182016-7966 THD 09182016-7956 THD 09182016-7951 THD 09182016-7948 THD 09182016-7940 THD 09182016-7939 THD 09182016-7935 THD 09182016-7933 THD 09182016-7908 THD 09182016-7903 THD 09182016-7890 THD 09182016-7864 THD 09182016-7863 THD 09182016-7849 THD 09182016-7843 THD 09182016-7826 THD 09182016-7822 THD 09182016-7818 THD 09182016-7813 THD 09182016-7811 THD 09182016-7805 THD 09182016-7799 THD 09182016-7796 THD 09182016-7793 Tê lễ e Tê lễ 1 e Tập thể Quang Cảnh Lễ QTQKý e QTQKỳ HúyNhật e QTQKỳ e post1 Phương Thu e NĐTrực e NVBảo e NKPhán mail Liêm Sương HYLến e HQ Group Hợp ca e Dâng lễ vật Dâng Hoa e Chào cờ 2 e Chào cờ 1 Chào cờ Ban Tế 1 e Ban tê e

Xin mời quí vị xem thêm hình ảnh ngày Lễ Húy Nhật Trần Hưng Đạo 2016 qua trang website tuần báo Người Việt Ngày Nay.

 

 

Comments are closed.